Från tanke till fastighet

Vi hjälper dig med din etablering, från tanke till färdig fastighet. Genom att nyttja vår kompetens och vårt nätverk blir din etablering i Ulricehamn så smidig och enkel som möjligt. Nedan finns en checklista som steg för steg beskriver hur du bäst går till väga.

 1. Kontakt med NUAB
 2. Möte med NUAB, områden presenteras, vilken mark är intressant för dig och ditt företag?
 3. Gemensamt möte med NUAB och Ulricehamns kommun, Mark & Exploatering, för genomgång av detaljplan, tomtyta, byggyta, höjd på fastighet mm.
 4. Avtalsskrivning för köp av industrimark*
 5. Bygglovsprocess
  • Utse kontrollansvarig och byggherre för hjälp att ta fram plan- och fasadritningar samt beställning av nybyggskarta.
  • Lämna materialet tillsammans med ansökningshandlingarna till Ulricehamns kommun.
  • Från det att alla handlingar är kompletta har kommunen 10 veckor på sig att handlägga och bevilja bygglov.
  • Tekniskt samråd, går igenom brandskyddsbeskrivning, om er verksamhet kräver tillstånd eller anmälningsplikt pga. miljöfarlig verksamhet samt övrigt för att bygget ska uppfylla gällande lagar och regler.
 6. Byggstart
 7. Arbetsplatsbesök. Under byggtiden gör Byggnadsnämnden besök på ert bygge för att med kontrollansvarig stämma av att bygglov och kontrollplan följs.
 8. Slutsamråd. Tillsammans med Byggnadsnämnden stämmer ni av när och hur fastighet samt slutbesked kan vara klart.
 9. Slutbesked, er fastighet är klar och eventuella krav i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda.

*Ulricehamns kommun beställer i samband med detta ett uppdrag av Lantmäteriet för att stycka av tomt och bilda fastighet, samt att kontantinsats om 10 % erläggs.